Przepisy prawa ochrony środowiska wynikają z art. 31 i art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które pozwalają na określone ustawami ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności oraz zobowiązują władze publiczne do:

 • do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne, współczesnemu i przyszłym pokoleniom,
 • do ochrony środowiska,
 • do wspierania działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ponadto ustawa zasadnicza daje prawo każdemu, niezależnie od narodowości, kraju pochodzenia, do informacji o stanie i ochronie środowiska. Równocześnie w art. 86, Konstytucja zobowiązuje każdego do dbałości o stan środowiska oraz do ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie jego stanu. Realizacją powyższych zapisów jest podstawowy akt prawny w zakresie ochrony środowiska: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Powyższe uwarunkowania prawne, jak i związane ze stanem bezpieczeństwa środowiskowego bodźce ekonomiczne, jak:

 • uzależnienie wielkości stawki za korzystanie ze środowiska od ilości zużytych surowców naturalnych i wytworzonych odpadów,
 • koszty związane z odszkodowaniami i karami umownym,
 • pozytywny wizerunek firmy, jako dbającej o zdrowie i życie pracowników – certyfikat na system zarządzania środowiskowego;

wpływają na postrzeganie zarządzania środowiskiem, jako integralnej części zarządzania przedsiębiorstwem (obok zarządzania jakością, produkcją, bezpieczeństwem).

CZY TO SIĘ NAM OPŁACA?

Wykonując jakiekolwiek działania, podejmujemy je spodziewając się korzyści jakie będziemy mogli czerpać po ich wykonaniu. Nie inaczej jest w przypadku systemu zarządzania środowiskiem – koszty poniesione na jego wdrożenie zarówno finansowe, jak i w postaci czasu pracy pracowników – dadzą nam profity w czterech podstawowych obszarach:

 • korzyści wewnętrzne, do których należ :
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz redukcja kosztów ich utylizacji
  • wzrost produktywności poprzez optymalizację zużycia energii, surowców, materiałów,
  • poprawa warunków pracy w wyniku zmniejszenia oddziaływań środowiskowych;
 • korzyści zewnętrzne, do których należą:
  • poprawa stanu środowiska otoczenia,
  • poprawa relacji pomiędzy organizacją a lokalną społecznością,
  • zwiększone zaufanie klientów i kontrahentów,
  • nowe możliwości rynkowe,
  • oferowanie lepszych warunków dla inwestorów;
 • korzyści marketingowe wśród których można wyróżnić:
  • poprawę renomy firmy,
  • możliwość przedstawiania klientom i stronom zainteresowanym, że organizacja spełnia oczekiwania środowiskowe,
  • osiągnięcia korzyści w dziedzinie public relations,
  • możliwość konkurowania na rynkach, gdzie stawiane są wysokie wymagania w dziedzinie ochrony środowiska;
 • korzyści urzędowo-administracyjne, takie jak:
  • łatwiejsze uzyskiwanie przez organizację zezwoleń na rożne rodzaje działalności,
  • dostęp do kredytów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
  • zmniejszenie ilości kontroli zewnętrznych,
  • wyeliminowanie kar wynikających z niespełnienia wymagań prawnych,
  • zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • zmniejszenie składek ubezpieczeniowych.
Jeśli planujesz wdrożenie lub doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem skontaktuj się z nami pod numerem: 604 601 277.
© 2018 FTH TomTech