Konsultacje z pracownikami

Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczania zagrożeń zawodowych. Pracodawca z kolei zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Komisja BHP

Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników obowiązany jest, zgodnie z art. 23712 kp, powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest jego organem doradczym i opiniodawczym.

W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Zadaniem komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23713 kp) jest:

  • dokonywanie przeglądów warunków pracy,
  • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegającym wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
  • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach komisji bhp pracodawca może prowadzić konsultacje opisane w punkcie Konsultacje w zakresie bhp (art. 23711A § 5).

Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przedstawiciele pracowników uczestniczący w konsultacjach z pracodawcą są wybierani przez organizacje związkowe, a jeżeli takie organizacje nie działają przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy (art. 23713a ).

Obowiązki informacyjne dotyczą przede wszystkim danych zbieranych przez pracodawcę o pracownikach podczas okresu zatrudnienia, na przykład: wgląd w akta postępowania wypadkowego, wgląd w swoje akta osobowe oraz informowanie o wynikach pomiarów środowiska pracy.

© 2018 FTH TomTech