Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Wobec obowiązków osób kierujących pracownikami nie ma znaczenia stosunek prawny łączący pracodawcę z osobą zatrudnioną na stanowisku kierowniczym. Może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa cywilnoprawna.

 

W celu efektywnej działalności zarówno w sferze bhp, jak i kierowania podległymi pracownikami, cały personel kierowniczy musi z sobą ściśle współpracować.

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana (art. 212 kp):

  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,
  • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Niedopuszczalne jest tolerowanie przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym naruszenia przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Można jej wówczas postawić zarzut braku nadzoru (orzeczenie SN z 24 sierpnia 1961 roku, II CR 826/61, OSN 1963/9/189).
© 2018 FTH TomTech