Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zawarcie z osobą fizyczną umowy o pracę skutkuje dla obu stron szeregiem obowiązków. W artykule tym zajmiemy się obowiązkami dla pracodawcy wynikającymi z zawarcia umowy o pracę, którą można zawrzeć:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony,
 • na czas wykonywania określonej pracy,
 • na zastępstwo.

Bliższe informacje na temat form zatrudniania pracowników znajdziesz w artykułach w dziale „Prawo pracy”.

 

Zatrudnienie każdego nowego pracownika wymaga od pracodawcy:

 • skierowania przyszłego pracownika na wstępne badania lekarskie, których celem jest sprawdzenie predyspozycji zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju pracy,
 • podpisanie umowy o pracę,
 • poddanie szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przekazanie informacji o ryzyku zawodowym – poinformowanie pracownika o zagrożeniach jakie występują na jego stanowisku pracy oraz o sposobach ich redukcji,
 • zapoznanie pracownika z aktami prawa wewnątrzzakładowego (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania),
 • poinformowania pracownika w ciągu 7 dni od zatrudnienia o warunkach zatrudnienia,
 • udostępnienia pracownikowi tekstu przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn,
 • wydania pracownikowi niezbędnych na jego stanowisku odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (następnie dbać o ich stan techniczny, konserwować i jeżeli jest potrzeba odkażać).

Nie można dopuścić do wykonywania pracy pracownika:

 •  bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • nie posiadającego kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania.

Pamiętaj o odebraniu od pracownika oświadczenia o zapoznaniu z:

 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instrukcjami BHP na zajmowanym stanowisku pracy,
 • przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • przepisami o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn,
 • regulaminem pracy,
 • ryzykiem zawodowym.

Kolejnymi obowiązkiem związanym z zatrudnianiem pracowników jest:

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie oddzielnej dla pracownika indywidualnej karty ewidencji czasu pracy,
 • założenie i prowadzenie indywidualnej dla każdego pracownika karty wypłaconego wynagrodzenia za płacę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego  w ciągu 7 dni od daty jego zatrudnienia.
W obecnym stanie prawnym należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę przed rozpoczęciem przez niego pracy.
© 2018 FTH TomTech