Wymagania stawiane pomieszczeniom pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić w pomieszczeniach pracy bezpieczne i higieniczne warunki, a w szczególności:
 • oświetlenie naturalne i sztuczne, 
 • odpowiednią temperaturę, 
 • wymianę powietrza,
 • zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.
Pomieszczenie pracy,  to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których: 
 • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, 
 • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, 
 • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich  pracowników zajmujących się obsługą.
Określając czas przebywania pracowników w pomieszczeniu pracy, możemy je podzielić na:
 • pomieszczenia stałej pracy, to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny; 
 • pomieszczenie czasowej pracy - pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.
Powierzchnia i  wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.  I tak na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).  Wymogi odnoszące się do wysokości pomieszczenia stałej pracy nakazują aby wysokość pomieszczenia nie była mniejsza niż:
 • 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Podane wysokości można obniżyć po spełnieniu wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 
W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (np.: wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
 
Jeżeli w pomieszczeniu pracy w wyniku procesów technologicznych wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, ściany i sufity:
 • powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem się pyłu,
 • powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania. 
Podłogi w pomieszczeniach powinny być stabilne, równe, nie śliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. 
 
Ponadto w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych. 
 
Wykonanie podłogi z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Wspomniane podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości.
© 2018 FTH TomTech