Badania i pomiary środowiska pracy

W zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy na pracodawcy ciążą następujące obowiązki:

 • Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego.
 • O wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować pracowników oraz umieszczać aktualne wyniki tych badań lub pomiarów na odpowiednim stanowisku pracy.
 • Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy".
 • Pracodawca  wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego do "Karty badań i pomiarów".
 • W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
 • Rejestry oraz karty przechowywane są przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. Wyniki badań i pomiarów przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
 • Pracodawca ma obowiązek konsultować z pracownikami rozpoznawanie i typowanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wykonywanie badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy.
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy powinny być przeprowadzane (za wyjątkiem czynników rakotwórczych lub mutagennych):
  • co najmniej raz w roku - jeśli w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stwierdzono stężenia lub natężenia czynników powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach,
  • co najmniej raz na dwa lata - jeśli w ostatnio przeprowadzanym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach,
 • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

 

Metody badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają Polskie Normy oraz normy międzynarodowe lub równoważne.

© 2018 FTH TomTech