Prawa i obowiązki pracownika

W myśl artykułu 100 Kodeksu pracy, pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W szczególności pracownik jest zobowiązany:

 

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć odrębną umowę w myśl której, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy (np. prowadząc działalność gospodarczą o podobnym charakterze, podejmując pracę w firmie o tym samym profilu działalności należącej do kogoś innego), zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak też po jego zakończeniu.

 

Umowa o zakazie konkurencji wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

© 2018 FTH TomTech