Prawo wewnątrzzakładowe

Aktami prawa wewnątrzzakładowego są:

 • układy zbiorowe,
 • statuty,
 • regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania,
 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Postanowienia prawa wewnątrzzakładowego nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Jeżeli postanowienia prawa wewnątrzzakładowego są mniej korzystne dla pracowników niż przepisy prawa pracy z mocy prawa są nieważne.

 

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

Regulamin pracy, musi być wprowadzony u pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników lub gdy w zakresie opisanym wyżej nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

 

W szczególności, zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy,  regulamin pracy powinien ustalać:

 

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • porę nocną,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 • Regulamin pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy w ustalonym przez strony terminie, lub gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, czyni to sam pracodawca.

 

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

Pracodawca jest obowiązany zapoznawać pracowników z treścią Regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez nich pracy.

 

 

Regulamin wynagradzania

Jeżeli w danym zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy, to zazwyczaj reguluje on warunki wynagradzania za prace i zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Natomiast w przypadku gdy w zakładzie zatrudniającym powyżej 20 pracowników  nie uregulowano obszaru wynagradzania pracowników w treści układu zbiorowego pracy, to obowiązkowe jest ujęcie tych spraw w regulaminie wynagradzania.

 

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca i uzgadnia, jeżeli w danym zakładzie działa, z organizacją związkową.

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

Pracodawca jest obowiązany zapoznawać pracowników z treścią Regulaminu wynagradzania przed rozpoczęciem przez nich pracy.

 

 

Instrukcje bhp

 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • udzielania pierwszej pomocy.

 

Instrukcje bhp powinny:

 • w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać:
 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia  lub zdrowia pracowników;
 • jeśli opisują prace z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji i preparatów uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
© 2018 FTH TomTech