Rada pracownicza

W dniu 25 maja 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550). Przepisy ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających powyżej 50 osób. Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • przedsiębiorstw państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstw mieszanych zatrudniających co najmniej 50 pracowników,
 • państwowych instytucji filmowych.

 

Liczebność rady pracowników zależna jest zarówno od liczby zatrudnionych pracowników, jak i ilości reprezentatywnych organizacji związkowych działających u danego pracodawcy. I tak, w skład radcy pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego:

 • od 50 do 250 pracowników - 3 pracowników,
 • od 251 do 500 - 5 pracowników,
 • powyżej 500 pracowników - 7 pracowników.

Liczebność członków rady zależy również od liczby reprezentatywnych organizacji związkowych działających u pracodawcy - każda z nich ma prawo wyboru nie mniej niż jednego przedstawiciela.

 

Pracownikowi będącemu członkiem rady pracowników przysługuje prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas udziału w pracach rady pracowników, jeżeli nie mogą one być wykonane poza godzinami pracy.

 

Termin reprezentatywna organizacja związkowa oznacza, zgodnie z art. 24125A § 1 kp., organizację związkową która:

 • jest jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 kp., pod warunkiem, że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy,

lub

 • zrzesza co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

 

Pracodawca przekazuje radzie informacje oraz prowadzi konsultacje dotyczące:

 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
 • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
 • działań, które mogą spowodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pracodawcy, którzy do dnia wejścia w życie omawianej ustawy, czyli do dnia 25 maja 2006 roku, zawarli z pracownikami porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji nie są zobowiązani do tworzenia rad pracowniczych.

 

Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników:

 • zmieniać jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem rady w czasie gdy jest jej członkiem,
 • wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie.
© 2018 FTH TomTech